วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555

E-book หนังสือสรุปวิชา หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

E-book หนังสือสรุป PS202 (POL2102 ) หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองการตั้งค่าโพสต์
เนื้อหาประกอบด้วย 
บทที่ 1 รัฐศาสตร์กับวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ
บทที่ 2 รัฐและอำนาจรัฐ 
บทที่ 3 รูปแบบของรัฐ 
บทที่ 4 รัฐธรรมนูญ 
บทที่ 5 สถาบันทางการเมืองการปกครอง 
บทที่ 6 ระบอบการปกครองรูปแบบต่าง ๆ 
บทที่ 7 กลไกที่จำเป็นต่อเสถียรภาพของรัฐบาล 
บทที่ 8 สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญไทย
บทที่ 9 ความแตกต่างระหว่างการปฏิวัติ รัฐประหาร และการจลาจล


DOWNLOAD

http://adf.ly/DW2I0